სასწავლო სივრცე

ბუღალტრული აღრიცხვა

27-10-2011


  მათ ვისაც სურს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლიანად შესწავლა და      ამ სფეროში წარმატებით დასაქმება ვორლდ ექსპრესის ტრეინინგ ცენტრი    სთავაზობს სერთიფიცირებულ კურსს


                    ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში

 კურსის პროგრამა შედგენილია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) მიხედვით.

პროგრამის აღწერა:

• ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგების საფუძვლები;
• მოთხოვნების აღრიცხვა(დებიტორული დავალიანების); 
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის(მარაგის) აღრიცხვა.

• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა

•არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა 
• ვალდებულებების აღრიცხვა
• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა, დარიცხვის მეთოდით; 
• საცდელი ბალანსი;
• ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენის ძირითად კონცეფციები;

ბალანსი;
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება;
• ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (Cash flow);
• გადასახადები;

  ტრეინინგების მსვლელობისას განხილული იქნება თეორიული და პრაქტიკული სავარჯიშოები, საგადასახადო ელექტრონული სერვისები (დეკლარაციის შევსება, ელ. ანგ ფაქტურები) და სხვა.

  ყველა მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით.
ტრეინინგის გავლის შემდგომ ყველა მსმენელს გადაეცემა სერთიფიკატი შესაბამისი შედეგის მითითებით.


კურსის ღირებულება 340 ლარი ( გადახდა შესაძლებელია 2 ეტაპად).


 !!! მათ ვინც 15 ნოემბრამდე შემოიტანს განაცხადს შეუძლიათ მიიღონ 20% ფასდაკლება და სრული კურსი გაიარონ 280 ლარად.

სწავლი ხანგრძლივობა 2 თვე ( 45 აკადემიური საათი)


დაგვიკავშირდით:

მის: თბილისი, ალ.ყაზბეგის 12ა
ელ.ფოსტა: training@wex.ge
ტელ: (+995 32) 2492949, (+995 574)403344

ვებგვერდი: www.wex.ge

facebook.com/WorldExpressTraining


World Express გისურვებთ წარმატებას!უკან
ბანერები
Created By itoffice